โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมงาน My Portfolio
ช่วงทดลองใช้งาน หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อ webmaster@eduzones.com
 

แฟ้มสะสมผลงาน

 
 

เจ้าของแฟ้มสะสมงาน

นางสาวกลมชนก ศรีตรัง
 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
 
 
 
 

ประวัติส่วนตัว

 

ท้มาวส่นรวิ้ทอเเรเนสรนยMy History

 

m,hbjl,ijk.n,hjkgcmbn,hj,ljhk

 
 

ประวัติทางการศึกษา

 
ระดับประถมศึกษา
ศึกษาที่โีรงเรียน Fi\'giupocdj เกรดเฉลี่ย 4.00

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศึกษาที่โีรงเรียน cvbnmfuyikyt เกรดเฉลี่ย 4.00

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาที่โีรงเรียน yhjuidcede แผนการเรียน 4.00 เกรดเฉลี่ย 4.00

รูปภาพเอกสารผลการเรียน

 
 

รางวัลและผลงานที่ได้รับ

 
ปี พ.ศ. 2002
m,.m.k.

ปี พ.ศ. 2006
,nm,.tgy,m.

ปี พ.ศ. 2007
.,m.dm,.m,sdcsd

ปี พ.ศ. 2008
fc,mdf.nm.dssd

ปี พ.ศ. 2008
xdefrdfc

ปี พ.ศ. 2010
thuyfgbr

ปี พ.ศ. 2011
rhyeg4

ปี พ.ศ. 2012
rfy768i9o

 
 

รางวัลและผลงานที่ประทับใจ

 
uhjgkluh
hjb,kgj
4.nlkmf/.cklr.
,m/.nm/.m, .
4d4tg55yg
swrf5t56
34rf56u7
tyujh8uj
 
 

กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

 
m,n,bn,
mn,bn,hjvk,bj
mn,.mnm,
7b68nb,vhkj
dfvmn,4rfbh6k8im
bn,ebhjtg,7h8i8
5ytf5ryh8j
rhyj87
 
 

ผลงานตัวอย่าง

 
dctuhj8u
gvtjunughby
etgv6bu
etfggy6
4rftg657i
6guj8
erfv6u8
rtgy6